ΑΡΧΙΚΗ

Η διάσωση και προστασία μνημειακών κατασκευών σε χώρες με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, όπως η Ελλάδα, συνιστά μια κρίσιμη πρόκληση για τους επιστήμονες και την κοινωνία συνολικά. Η ύπαρξη αρκετών μνημειακών κατασκευών σε συνθήκες «οιονεί» ετοιμορροπίας καθιστά αναγκαία την πραγματοποίηση προληπτικών-διαγνωστικών ελέγχων προς αποφυγή αστοχιών ή απωλειών, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η σχέση μεταξύ του πλήθους των μνημείων και των περιορισμένων πόρων προς διάθεση για αναστηλώσεις και λοιπές σωστικές δράσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αντικείμενο του Έργου, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω της πράξης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι η ανάπτυξη μιας ευφυούς πλατφόρμας (εφαρμογής) για τον τηλεμετρικό έλεγχο -μέσω αισθητήρων παρακολούθησης- μνημειακών κατασκευών, την έγκαιρη διάγνωση των πιθανών συνθηκών ετοιμορροπίας και την επακόλουθη λήψη αποφάσεων για την άμεση «στερεωτική» επέμβαση. Πρόκειται για μια καίρια πρόταση που αναπτύσσεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνεισφέρει στην προστασία του συνόλου των μνημειακών κατασκευών της Ελλάδος, μέσω της ακριβούς διάγνωσης, αλλά και της ιεράρχησης των αναγκών επέμβασης για τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Η καινοτομία του Έργου συνίσταται στη σύζευξη τεσσάρων διακριτών επιστημονικών πεδίων, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας συνθετικής αλυσίδας αξίας.

Στο Έργο συνεργάζονται εταιρείες και ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε τέσσερα διακριτά επιστημονικά-ερευνητικά πεδία που αφορούν: την αναστήλωση μνημειακών κατασκευών, την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κατασκευών, την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας και τη διαχείριση κινδύνων και υποστήριξη των αποφάσεων. Φιλοδοξία του Έργου είναι να γεφυρώσει οριζόντια τα παραπάνω πεδία, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογική στάθμιση (state-of-the-art) σε καθένα από αυτά, ώστε να παραχθεί ένα συνθετικό εφαρμοσμένο εργαλείο, υψηλής επιστημονικής, κοινωνικής και εμπορικής αξίας. Οι στόχοι του Έργου συνοψίζονται ως:

  • η προστασία των μνημειακών δομημάτων της χώρας, μέσω της ιεράρχησης «σωστικών» επεμβάσεων στη βάση βαθμονομημένης αποτίμησης διακινδύνευσης,
  • η αξιοποίηση εργαλείων της Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας (έξυπνοι αισθητήρες, υπολογιστικό νέφος, διαδίκτυο των πραγμάτων, λογισμικά ανοιχτού κώδικα) για την ανίχνευση-αποτίμηση-διαχείριση κινδύνων σε μνημεία,
  • η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • η ανάπτυξη μιας καινοτόμου ολιστικής πλατφόρμας με υψηλή προστιθέμενη αξία,
  • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών εταιρειών και η διείσδυσή τους σε νέες αγορές, μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης της πλατφόρμας,
  • η ενίσχυση της συμμετοχής των εταιρειών στην ανάληψη δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) και
  • η ανάδειξη της Ελλάδας σε πρωτοπόρο κέντρο στο πεδίο της πολιτιστικής-επιστημονικής έρευνας.

Η πλατφόρμα θα κυρωθεί σε Μνημεία της Κλασικής Αρχαιότητας και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δύο εμβληματικά Μνημεία: α) το Ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων) στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών και β) το Ναό της (Αθηνάς) Αφαίας στην Αίγινα. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας αναμένεται να αποφέρει άμεσο και έμμεσο όφελος, τόσο για τους ερευνητές και τους επιχειρηματικούς φορείς, όσο και για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και για το σύνολο της Ελλάδας.